کارکنان کلیدی شرکت در بخش مطالعات

1. سید هادی میرابوالقاسمی - کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری (1373)
2. محمدعلی رحیمی جمنانی - کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی (1371)
3. حسین تقی پور- کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری (1371)
4. داوود ریاضتی - کارشناسی مهندسی آبیاری (1378)
5. نجمه نیکبخت جهرمی - کارشناسی مهندسی آبیاری (1377)
6. محبوبه محمدخان - کارشناسی مهندسی آبیاری (1378)
7. احترام قلیچ زاده - کارشناسی مهندسی آبیاری (1381)
8. سعید جدیدپور - کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری (1384)
9. جواد کاظمی اصل - کارشناسی مهندسی عمران (1372)
10. آرش نیک روش - کارشناسی مهندسی منابع مرتع و آبخیزداری (1383)
11. محمد جواد روشنائی اصل - کارشناسی ارشد ژئوتکنیک
12. صالح رستمی - کارشناسی ارشد زمین شناسی - آب شناسی
13. عباس نوری بیگلوئی - کارشناسی ارشد محیط زیست منابع آب 
14. خلیل خیراندیش - کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری (1374)
15. ستوده حسینی - کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب (1393)
16. آزاده خدابخشی - کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی (1390)
17. مجید خورشیدی - کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری (1384)
18. محمد مهدی خلوصی - کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری گرایش سازه های آبی (1394)
19. صبا بهاروند - کارشناسی مهندسی صنایع (1393)
20. زهرا عبدالهی - کارشناسی مدیریت صنعتی (1393)
21. بهزاد کلاگر - کارشناسی ارشد مهندسی تاسیسات آبیاری (1383)
22. علیرضا ابراهیم زاده - کارشناسی مهندسی صنایع (1383)
23. آلاله آزریان - کارشناسی معماری (1396)
24. محمود مرادی طیبی - کارشناسی ارشد سازه های آبی (1393)
25. سارا حسینی - کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری گرایش سازه های آبی (1387)
26. ریحانه مرید - کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست (1393)
27. پریسا سرزعیم - کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب (1395)
28. مصطفی رحیمی جمنانی - کارشناسی مهندسی آبیاری و زهکشی (1394)
29. مرتضی یزدی - کارشناسی مهندسی عمران (1371)
30. محسن دهقاندار- کارشناسی مهندسی عمران- آب(1378)
31. محمد رضا تقی پور- مهندسی عمران (1360)
32. فاطمه موسی زاده سطلسری - کارشناسی ارشد زمین شناسی (1376)
33. مهدی تقی پور رینه - کارشناسی مهندسی معدن (1387)
34. سید مجید میرابوالقاسمی - کارشناسی زمین شناسی (1376)
35. عبداله سلیمانی  کوتنائی - کارشناسی مهندسی کشاورزی (1348)
36. امید الله دینی - کارشناسی محیط زیست (1379)
39. سعیده زارعیان - کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (1380)
40. سید حامد میر ابوالقاسمی - کارشناسی مهندسی متالوژی (1378)
41. مجتبی سلیمی - کارشناسی مهندسی آبیاری (1367)
42. سمیرا معتمدی - کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش اقتصاد کشاورزی (1375)
43. قاسم محمد زاده - امور مالی
44. محمد حاجی مرادی - کارشناسی حسابداری (1390)
45. فریبا ضیایی - امور دفتری
46. سید محمد سید میرزایی - کارشناسی حسابداری 
47. سید حامد علوی کیا - کارشناسی حسابداری (1394)
48. همایون رضایی - امور کامپیوتریکارکنان کلیدی شرکت در بخش نظارت

1. محسن حسن نژاد- کارشناسی مهندسی آبیاری (1362)
2. حبیب الله طیبی - کارشناسی مهندسی آبیاری (1371)
3. محمد طاهر عبداللهی - کارشناسی خاکشناسی (1354)
4. بهزاد صادقی - مهندسی برق 
5.  علی اکبر وژدان - کارشناسی مهندسی آبیاری (1370)
6. محسن روشنی - کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی (1390)
7. شاپور فتاحی - کارشناسی حقوق
8. یاسر حسنی فر - کارشناسی مهندسی عمران (1383)
9. شیبان بنب احمدی - کارشناسی مهندسی عمران
10. سید محمود رضا منصوریان - کارشناسی مهندسی عمران (1388)
11. مرتضی تندرو - کارشناسی مهندسی آب (1391)
12. صادق جعفری راد - کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش سازه های آبی (1393)
13. ساسان برون - کارشناسی نقشه برداری
14. وحید نکوئی - کارشناسی مهندسی آبیاری (1380)
15. حمید نیسی - کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (1375)
16. غلام حسین دیناری - کارشناسی مهندسی عمران (1376)
17. ابراهیم جلیلی - کارشناسی مهندسی عمران (1389)
18. صمد فتحی ساقصلو - کارشناسی مهندسی عمران (1372)
19. عظیم یوسف نژاد - کارشناسی ارشد مهندسی عمران (1393)
20. هوشنگ طلوعی میرکوهی - کارشناسی ارشد مهندسی عمران (1391)
21. علیرضا معمرپور کرگان - کارشناسی مهندسی عمران (1380)
22. صمد گلمحمدی - کارشناسی مهندسی عمران (1370)
23. کامبیز اسداله زاده فتحی - کارشناسی مهندسی عمران (1381)
24. محمد منفرد - کارشناسی مهندسی عمران (1388)
25. انور نریمانی - کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (1368)
26. محمد یزدان خواه - کارشناسی مهندسی عمران (1379)
27. علی مرادی بک باغلو - کارشناسی مهندسی عمران (1392)
28. آزاده گرامی - کارشناسی ساختمان (1384)
29. مهسا اخوان محسنی - کارشناسی مهندسی صنایع (1392)
30. سهراب اسدی - کارشناسی مهندسی عمران (1392)
31. توکل باقی پریخانی - کارشناسی مهندسی برق (1375)
32. محمود نیک نژاد - کارشناسی مهندسی عمران (1372)
33. احمدعلی فیروزمند - کارشناسی مدیریت دولتی (1376)
34. محسن شاکر یوسفی - کارشناسی مهندسی عمران (1391)
35. محمدرضا آذرپونه - کارشناسی مهندسی راه و ساختمان (1363)
36. غلام عباس ملاشاهی - کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش توسعه روستایی (1391)
37. قاسم نظری اسفندن - کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری (1391)
38. حمیدرضا سلجوقی فرد - کارشناسی مهندسی عمران (1393)
39. امین اصلی - کارشناسی مهندسی آب (1391)
40. محسن جهان تیغ - کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی (1393)
41. بهمن سرگلزائی اول - کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی (1393)
42. جمشید نخعی - کارشناسی مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری (1390)
44. حسینعلی اسلامی نیا - کارشناسی مهندسی عمران (1382)
44. جواد طالع فراهی - فوق دیپلم نقشه برداری (1395)
45. مهدی آتش پنجه - کارشناسی مهندسی عمران (1395)
46. هادی شهرکی - کارشناسی مدیری بازرگانی (1390)
47. یاشا شهنازی - کارشناسی مهندسی عمران (1380)
48. امین هراتی زاده - کارشناسی مهندسی عمران (1383)
49. احمد رضا آتش پنجه - کارشناسی مهندسی عمران (1387)
50. حسین سجادی صدر - کارشناسی ارشد مهندسی عمران (1395)
51. حامد محمدی - کارشناسی مهندسی صنایع (1389)
52. امیرحسین مشتاقی - کارشناسی مهندسی عمران (1393)
53. حامد کشته گر - کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی (1394)
54. سلمان شریف آذری - کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش منابع طبیعی (1395)
55. رمضان احمدی - تکنسین فنی نظارت خاک
56. کوروش چراغی - تکنسین نقشه کشی

 
معرفی شرکت
مهندسین مشاور آب خاک تهران در سال 1370 توسط گروهی از مهندسین جوان با هدف ارایه خدمات مهندسی به بخش آب و کشاورزی کشور پی‌ریزی شد. حوزه فعالیت شرکت طراحی و نظارت بر اجرا، بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی، مهندسی رودخانه و طرح های مدیریت آب‌‌ می‌باشد. حوزه جغرافیایی فعالیت شرکت بیشتر استان‌ها در سراسر نقاط کشور‌‌ می‌باشد. این شرکت تاکنون با بهره گیری از توان تخصصی کارشناسان مجرب خود بیش از سیصد پروژه را به انجام رسانده و یا در دست انجام دارد. همچنین دوره های آموزشی بسیاری را در زمینه های مختلف برگزار کرده و به عنوان برگزار کننده و حامی در چندین کنفرانس،کنگره و کارگاه مهم در زمینه مهندسی آب سهیم بوده است و کارشناسان این مشاور بیش از 120 مقاله در مجامع معتبر علمی داخلی و خارجی ارایه نموده اند. فعالیت های شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران علاوه بر بهره گیری از استقرار کامل سیستم استاندارد ISO 9001-2015، در زمینه های مرتبط با منابع آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، کشاورزی، مهندسی رودخانه، بهره برداری، نگهداری و مدیریت طرح، از طرف مراجع معتبر تایید صلاحیت شده است. دفتر مرکزی مهندسین مشاور آب خاک تهران با بیش از 800 متر مربع فضای ویژه، در شهر کرج مرکز استان البرز‌‌ واقع شده است. همکاران این شرکت بیش از 150 نفر‌اند که حدود 70 درصد از این تعداد نیروهای متخصص شامل: دکتری (15درصد)، کارشناسی ارشد (20 درصد) و کارشناسی (40 درصد)‌‌ می‌باشند. تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت منطبق با آخرین یافته های روز‌‌ هستند.
برای مشاهده گواهینامه‌ها و افتخارات شرکت کلیک کنید.
   
 
      
برای اطلاع از آخرین اخبار شرکت، مشخصات خود را وارد کنید.
ایمیل
موبایل
طراحی و اجرا : شاه توت سیستم
کلیه ی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت مهندسین مشاور آب خاک تهران می باشد